Ústava

ČASŤ I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1

1. Apoštolská cirkev na Slovensku (ďalej ACS) združuje v sebe všetkých členov ACS, ktorí sú organizačne začlenení do jednotlivých zborov. Zbory sú začlenené do jednotlivých oblastí AC na území SR.

2. Základom viery a kresťanskej praxe ACS je Písmo sväté ako jediná vieroučná základňa.

3. Nadväzuje na učenie Ježiša Krista a apoštolov. Svoje poslanie vníma v oslavovaní Boha, v duchovno-misijnej, výchovnej a sociálno-charitatívnej činnosti ako forme bohoslužieb, ktoré vykonáva podľa zásad prvokresťanskej cirkvi v dobe apoštolov.

Bohoslužbu uskutočňuje v zborových a verejných priestoroch, v rodinách, pri vydávaní osobných svedectiev, v rôznych formách biblického vyučovania, v čítaní a výklade Písma svätého, v štúdiu kresťanskej literatúry a časopisov, v modlitbách a chválospevoch, krstom a Pánovou večerou.

4. Je súčasťou celosvetového letničného hnutia. Úzko spolupracuje s kresťanskými cirkvami a ich organizáciami doma i v zahraničí, a je vo vzťahu k nim autonómna.

5. Pre plnenie svojho poslania vysiela svojich zástupcov do zahraničia a prijíma zástupcov cirkví a náboženských spoločností zo zahraničia.

6. Je rovnoprávna s cirkvami a náboženskými spoločnosťami v SR. Svoju činnosť vykonáva v súlade so Zákonom o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a v súlade s právnym poriadkom SR. Pri svojej činnosti rešpektuje ústavou zaručené práva a slobody občanov. K iným cirkvám a náboženským spoločnostiam je tolerantná.

§2

1. Cirkevné útvary sú právne subjekty s odvodenou subjektivitou, vymedzenou touto ústavou.

2. Úradný styk so štátnymi orgánmi, s inými právnickými osobami a so zahraničím cirkev zabezpečuje prostredníctvom cirkevných orgánov – Radou Apoštolskej cirkvi na Slovenku, radami oblastí, radami zborov – a ich kompetentných pracovníkov. Cirkev ich ustanovuje do služby podľa zásad Písma svätého a ich kompetencie sú vymedzené Ústavou ACS.

3. Vnútrocirkevné záležitosti sú vykonávané prostredníctvom osôb poverených k činnosti v ACS. Ich kompetencie sú vymedzené Ústavou ACS.

ČASŤ II. ČLENSTVO, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

§3

1. Členstvo v ACS je dobrovoľné. O členstvo môže uchádzač požiadať v ktoromkoľvek zbore ACS ak dovŕšil vek 15 rokov a spĺňa požiadavky Písma svätého vyjadreného vo Vierouke ACS.

2. Prijatie člena doporučuje zborovej konferencii rada zboru (staršovstvo), ktorá žiadateľa oboznámila s Vieroukou ACS, poslaním ACS a s právami a povinnosťami člena.

3. Členom ACS sa žiadateľ stáva po schválení zborovou radou príslušného zboru. V prípade zmeny bydliska zabezpečí materský zbor preregistrovanie člena do zboru v obvode ktorého býva.

4. Deti členov ACS, ako aj ostatné deti, ktoré ešte nedovŕšili 15 rokov a so súhlasom svojich zákonných zástupcov sa zúčastňujú duchovného života a vyučovania, sú považované za čakateľov členstva.

5. K zrušeniu členstva v ACS môže dôjsť na základe osobnej žiadosti v písomnej forme Rade zboru v materskom zbore, alebo na základe disciplinárneho konania v zmysle §5.
Zrušením členstva nevzniká nárok na vrátenie príspevkov a darov daných zboru alebo cirkvi, ani na podiel na majetku cirkvi.

§4

1. Všetci členovia ACS ako aj čakatelia členstva majú nárok na duchovnú a pastoračnú starostlivosť v zbore, v rodinách, aj v odlúčení (nemocnice, ústavy, vojenské útvary, školy a pod.). Majú taktiež právo požiadať o cirkevný sobáš.

2. Všetci členovia ACS majú právo, ale aj povinnosť vzájomne sa o seba starať formou vzájomnej pomoci, návštev, odovzdávania si životných skúseností v zboroch aj v rodinách podľa praxe prvých kresťanov. Pokiaľ to závisí od nich, sú povinní spolunažívať v pokoji so všetkými ľuďmi.

3. Každý člen je povinný správať sa podľa zásad Písma svätého a žiť tak, aby bol dobrým príkladom v zborovom, občianskom i v súkromnom živote, aby prispieval k budovaniu Božieho kráľovstva, rozvoju cirkvi a jej dobrej povesti.

4. Členovia ACS sa svojimi dobrovoľnými príspevkami (desiatkami, darmi a pod.) podieľajú na úhrade služby a potrieb cirkvi. Členovia, ktorí nemajú príjmy z pracovného alebo obdobného pomeru prispievajú podľa svojich možností.

5. Právo zúčastňovať sa na rozhodovaní o správnych záležitostiach majú členovia starší ako 18 rokov.
6. Účasť na správe cirkvi majú členovia spĺňajúci kritéria Písma svätého a Ústavy ACS.

§5

1. Ak niektorý člen porušuje duchovné a mravné zásady Písma svätého a Ústavy ACS, bude voči nemu uplatnené disciplinárne konanie. Uplatňovaním disciplinárneho konania sa sleduje náprava.

2. Podľa zásad Písma svätého používa cirkev tieto stupne disciplinárneho konania:
a) napomenutie člena pastorom alebo starším zboru bez prítomnosti tretej osoby,
b) napomenutie člena v prítomnosti dvoch alebo viacerých starších zboru,
c) oznámenie a napomenutie pred zborom, ktoré vykoná so súhlasom rady zboru pastor zboru, alebo jeho zástupca aj v neprítomnosti napomínaného člena. Podľa závažnosti porušenia duchovných a mravných zásad Písma Svätého a Ústavy ACS, rozhodne RZ o odvolaní člena zo služby, prípadne o obmedzení práv vyplývajúcich z členstva v ACS.
d) vylúčenie z členstva v ACXS a zo zborového spoločenstva (Mt18,17), pričom vylúčený sa stáva objektom misijného pôsobenia.

3. Člen vylúčený zo zborového spoločenstva musí byť o strate členstva vyrozumený písomne.

4. Keď sa jedná o záležitosť presahujúcu rámec zboru, rozhoduje o nej podľa závažnosti rada oblasti alebo Rada ACS. V mimoriadnych prípadoch rozhoduje celocirkevná konferencia.

5. Disciplinárne záležitosti týkajúce sa pastorov a ich zástupcov rieši RO, alebo RC prípadne Celocirkevná konferencia v spolupráci s príslušnou RZ.
Disciplinárne záležitosti týkajúce sa členov RC rieši RC, prípadne celocirkevná konferencia.

6. Disciplinárne opatrenie uložené ktorýmkoľvek orgánom má platnosť v rámci celej ACS, pričom zrušiť ho môže len ten orgán, ktorý ho uložil. Ruší ho vtedy, keď sa dosiahla náprava.

ČASŤ III. CIRKEVNÉ ÚTVARY A ORGÁNY, VYKONÁVAJÚCE DUCHOVENSKÚ ČINNOSŤ

§6

Cirkevné útvary s právnou subjektivitou:
a) cirkev
b) oblasť
c) zbor
d) iné útvary

Cirkevné útvary bez právnej subjektivity:
a) zborová stanica
b) diaspora
c) odbory a komisie

Cirkevné orgány:
a) celocirkevná konferencia
b) Rada ACS (RC) a jej výkonná rada (VR)
c) rada oblasti (RO)
d) zborová konferencia
e) rada zboru (RZ)
f) revízne komisie

Osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť:
a) biskup
b) zástupca biskupa
c) duchovný správca oblasti
d) pastor zboru

§7

Cirkev

1. ACS je cirkev letničného smeru s vlastnou štruktúrou útvarov a orgánov v zmysle tejto ústavy. Svoje poslanie plní v rámci pôsobnosti jednotlivých útvarov ACS.

2. ACS združuje v sebe všetkých členov ACS, ktorí dobrovoľne, na základe svojho presvedčenia prejavili súhlas s Ústavou ACS a jej vieroukou písomne, na predpísanom formulári a stali sa členmi systemizovaných zborov ACS.

3. Cirkev je spravovaná cirkevnými orgánmi (§ 6 ods. 2) v rámci ich pôsobností v zmysle tejto ústavy.

§8

Oblasť

1. Oblasť cirkvi je cirkevným útvarom tvoreným geograficky blízkymi zbormi. Je právnym subjektom s odvodenou právnou subjektivitou, s pôsobnosťou v rámci svojej oblasti.

2. Počet zborov v oblasti, ako ani počet oblastí nie je obmedzený.

3. Jestvujúce oblasti sa môžu podľa potreby rozčleniť, alebo zlúčiť.

4. Rozčlenenie a zlúčenie oblasti schvaľuje celocirkevná konferencia na základe návrhu RC.

5. Úlohou oblasti je realizovať poslanie cirkvi prostredníctvom zborov tvoriacich danú oblasť. Obvod oblasti sa nemusí kryť s administratívnym členením SR, pričom oblasti môžu spolupracovať v rámci regiónov. Oblasť je spravovaná RO a duchovným správcom oblasti, ktorý je jej štatutárnym zástupcom.

§9

Zbor

1. Zbor je základným cirkevným útvarom, ktorý je samosprávny v duchovnej, mravnej a hospodárskej oblasti, s odvodenou právnou subjektivitou, s pôsobnosťou v rámci svojho obvodu. Združuje členov ACS žijúcich v obvode zboru a prostredníctvom neho sa realizuje poslanie cirkvi.

2. Zbor môže zahŕňať neobmedzený počet kazateľských staníc a diaspóru. Jeho obvod sa nemusí kryť s administratívnym členením SR.

3. Nový zbor vzniká spravidla rozčlenením jestvujúceho zboru, z členov žijúcich v zborovej stanici, pričom v novom aj v materskom zbore musia byť vytvorené zborové štruktúry a podmienky pre pravidelné zabezpečovanie duchovných a hmotných potrieb zborovej činnosti členov ACS žijúcich v novovytvorených zboroch.

4. Písomný návrh na rozčlenenie, prípadne zlúčenie zborov, vypracovaný v spolupráci so zborovými radami zainteresovaných zborov, predkladá RC duchovný správca oblasti. Návrh na ustanovenie nového zboru musí obsahovať údaje v zmysle smernice RC pre ustanovovanie nových zborov.

5. Právnu subjektivitu zbor nadobúda po schválení RC a vydaní dekrétu a inštalovaným pastora. Na základe toho si zbor zriadi účet v peňažnom ústave.

6. Ku spravovaniu zboru a vykonávaniu jeho práv a povinností sú povolaní: zborová konferencia, RZ a pastor.

§10

Zborová stanica

1. Zborová stanica je cirkevným útvarom, zriadeným jestvujúcim zborom pre zabezpečovanie pravidelných pobožností a duchovného života členov ACS žijúcich v jej obvode.

2. Zborová stanica je spravovaná zodpovednou osobou, alebo zodpovednou osobou a radou starších, ktorých menuje alebo odvoláva rada zriaďujúceho zboru.

3. Odvolanie zodpovednej osoby alebo staršieho kazateľskej stanice vykonáva pastor zboru na základe rozhodnutia RZ.
Zborová stanica je priamo zodpovedná rade materského zboru za svoju činnosť ako v duchovnej, mravnej, tak aj v hospodárskej činnosti.

4. Bohoslužby môžu byť vykonávané aj v súkromnom byte.

§11

Diaspóra

1. Členovia ACS, ktorí vzhľadom na svoje trvalé bydlisko sa nemôžu pravidelne zúčastňovať bohoslužieb v zbore alebo kazateľskej stanici, tvoria diaspóru
2. Členovia ACS žijúci v diaspóre môžu vytvárať misijné stanice s nepravidelnými bohoslužbami.
3. Rada materského zboru menuje zodpovednú osobu za misijnú stanicu.

§12

Iné útvary

1. Cirkev pre zabezpečenie svojho poslania a činnosti vytvára iné útvary, ktorých právna subjektivita je odvodená od cirkvi.

2. V prípade, že podliehajú inej evidencii, alebo registrácii, RC zabezpečuje prostredníctvom poverených pracovníkov ich registráciu v zmysle zákona a právnych predpisov.

3. Návrh na registráciu podáva zriaďovateľ a musí obsahovať:
a) názov právnickej osoby,
b) sídlo,
c) cieľ jej činnosti,
d) orgány, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene právnickej osoby,
e) ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
f) zásady hospodárenia,
g) ďalšie zákonom stanovené podmienky.

4. Iné útvary sú v zmysle svojho štatútu zodpovedné svojmu zriaďovateľovi.

§13

Odbory a komisie

1. Cirkev zabezpečuje svoje poslanie aj pomocou odborov a komisií.

2. Odbory a komisie sú zriaďované uznesením RC, ktorá zároveň vymedzuje ich pôsobnosť a právomoci.

§14

Celocirkevná konferencia

1. Celocirkevná konferencia je najvyšším orgánom ACS. Zvoláva ju RC. Koná sa pravidelne každé tri roky a musí byť oznámená zborom najmenej 30 dní pred určeným termínom s programom rokovania. V prípade potreby môže RC zvolať mimoriadnu celocirkevnú konferenciu.

2. Celocirkevnej konferencie sa zúčastňujú ako delegáti s hlasovacím právom členovia RC, pastori a zástupcovia zborov. Konferencie sa môžu zúčastniť bez hlasovacieho práva aj prizvaní hostia a pozorovatelia.

3. Zbory vysielajú na celocirkevnú konferenciu Ako delegáta jedného zástupcu na každých 25 členov, aj započatých podľa posledného štatistického výkazu okrem členov RC a pastorov.

4. Začať celocirkevnú konferenciu v stanovenom čase je možné pri minimálnej účasti troch štvrtín vyslaných delegátov. Ak nie je táto podmienka splnená, je možné celocirkevnú konferenciu začať o dve hodiny neskôr s pôvodným programom pri nadpolovičnom počte vyslaných delegátov, okrem právomocí v § 14 ods. 5, písm. a, b, e f.
Všetky úkony schvaľovania sa robia tajným hlasovaním alebo aklamáciu (o spôsobe rozhodne konferencia). K platnosti uznesení je potrebný súhlas troch štvrtín zúčastnených delegátov.

5. Celocirkevná konferencia rozhoduje o všetkých činnostiach cirkvi, najmä:
a) schvaľuje Ústavu ACS, Vierouku ACS a ich zmeny,
b) schvaľuje a odvoláva na základe návrhu RC biskupa, zástupcov biskupa a duchovných správcov oblastí a revíznu komisiu
c) schvaľuje plány rozvoja duchovno-misijnej, výchovnej a sociálno-charitatívnej činnosti,
d) hodnotí duchovný stav a činnosť cirkvi, cirkevných orgánov, jednotlivých zborov a prijíma opatrenia,
e) schvaľuje rozčlenenie a zlúčenie oblastí ako aj členenie regiónov.
f) rozhoduje o mimoriadnych disciplinárnych opatreniach až po vylúčenie zboru z cirkvi,
g) schvaľuje formu a výšku príspevkov členov na úhradu nákladov RC,
h) hodnotí hospodárenie celocirkevných orgánov, správy revíznej komisie a udeľuje absolutórium RC a hospodárskym pracovníkom cirkvi.

6. Okrem pracovnej časti môže mať konferencia aj časť s duchovným programom, ktorá je prístupná všetkým členom cirkvi aj hosťom.

§15

Rada Apoštolskej cirkvi na Slovensku (RC)

1. RC tvoria: biskup, zástupcovia biskupa, a duchovní správcovia oblastí.

2. Do právomoci RC patrí najmä:
a) pripravovať a zvolávať celocirkevné konferencie a vykonávať ich uznesenia,
b) predkladať konferencii k schváleniu Ústavu ACS a Vierouku ACS, ich doplnky a zmeny,
c) predkladať celocirkevnej konferencii návrhy na schválenie alebo odvolanie biskupa, zástupcov biskupa, duchovných správcov oblastí a revíznej komisie.
d) schvaľovať a odvolávať prvého zástupcu biskupa (§ 18, ods. 4),
e) predkladať celocirkevnej konferencii návrhy na rozčlenenie, či zlúčenie oblastí, ako aj na členenie regiónov.
f) Schvaľovať návrhy na ustanovenie, alebo odvolanie pastorov
g) schvaľovať vznik a zánik útvarov cirkvi (§ 6, ods. 1, písm. f, g), ich štatúty a ich zmeny.
h) inštalovať pastorov zborov a ordinovať duchovných.
i) prijímať nové zbory do cirkvi a predkladať konferencii prípadný návrh na vylúčenie niektorého zboru z cirkvi,
j) dohliadať na prácu výkonnej rady a jednotlivých odborov ACS,
k) sledovať rast duchovných pracovníkov cirkvi a vytvárať podmienky pre ich systematické vzdelávanie,
l) zriaďovať pre prácu v cirkvi odbory a komisie a dohliadať na ich činnosť,
m) vysielať zástupcov cirkvi do zahraničia a prijímať zástupcov cirkví zo zahraničia,
n) zriaďovať účelové zariadenia (v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) a ich strediská v zmysle príslušnej dokumentácie,
o) rozhodovať o nadobúdaní a scudzovaní majetku cirkvi, včítane investičnej výstavby.

3. RC sa schádza na pracovné porady minimálne štyrikrát ročne. Z toho dvakrát na rozšírenom zasadnutí, ktorého sa zúčastňujú všetci pastori zborov k prejednaniu duchovnej a organizačno-hospodárskej stratégie cirkvi.

4. RC v prípade odvolania pastora menuje v spolupráci s radou zboru (RZ) prípadne RO nového pastora.

5. Náklady RC a jej kancelárie sa hradia z príspevkov zborov schválených celocirkevnou konferenciou, z príspevkov štátu, z odvodov účelových zariadení, z darov, dedičstiev, odkazov a pod.

6. RC zabezpečuje svoju činnosť aj prostredníctvom pracovníkov RC, ktorých prijíma na základe návrhu príslušného zástupcu biskupa ACS. Pracovníci RC a ďalší poverení pracovníci majú právo na základe písomného poverenia biskupa ACS vykonávať metodickú a kontrolnú činnosť v jednotlivých odvodených právnych subjektoch cirkvi.

§16

Výkonná rada (VR)

1. Výkonná rada je výkonným orgánom RC v dobe medzi jej zasadaniami. Schádza sa na pracovné porady spravidla šesťkrát ročne. Na svoje zasadnutia si môže prizývať kvalifikovaných poradcov a odborníkov.

2. Výkonnú radu tvoria: biskup a jeho zástupcovia.

3. Do kompetencie VR patrí realizovať uznesenia RC a operatívne zabezpečovať prácu cirkvi. O svojej činnosti informuje RC.

§17

Biskup

1. Biskup je predstaviteľom ACS a jej štatutárnym zástupcom.

2. Biskupa schvaľuje a odvoláva na základe návrhu RC celocirkevná konferencia.

3. Do právomoci biskupa, ako predstaviteľa ACS, patrí najmä:
a) zastupuje ACS; je členom výboru európskeho letničného spoločenstva (Pentecostal European Fellowship),
b) zodpovedá za biblickú čistotu vierouky v cirkvi,
c) zvoláva celocirkevnú konferenciu, pracovné porady RC a VR a predsedá na nich,
d) má právo zúčastňovať sa na všetkých formách vnútorného života cirkvi,
e) udeľuje a odníma na návrh RC cirkevné poverenia pre výkon duchovenskej činnosti,
f) zabezpečuje vykonávanie právomocí a úloh RC a VR,
g) rozhoduje o bežnom hospodárení RC
h) Má právo rozhodovať o nadobúdaní a scudzovaní majetku RC, ukladať alebo rušiť disciplinárne opatrenia po schválení RC.

§18

Zástupcovia biskupa

1. Zástupcovia biskupa zodpovedajú za vedenie jednotlivých odborov cirkvi v rámci poverenia celocirkevnou konferenciou a sú oprávnení rokovať za jednotlivé odbory.
Členenie jednotlivých odborov cirkvi je nasledovné:
a) Odbor evanjelizácie
b) Odbor misie,
c) Odbor vzdelávania
d) Odbor učenia a praxe

Pre zabezpečenie iných činností v v cirkvi:
e) Odbor diakonie
f) Odbor Ekonomiky a administratívy
g) Odbor pre styk s verejnosťou.

3. Zástupcov biskupa schvaľuje a odvoláva na základe návrhu RC celocirkevná konferencia. Návrh na zástupcov biskupa predkladá RC biskup.

4. Jeden zo zástupcov biskupa je poverený službou prvého zástupcu biskupa. Zastupuje biskupa v jeho neprítomnosti a pomáha mu v plnení jeho úloh. Prvého zástupcu biskupa navrhuje biskup a schvaľuje ho RC.

§19

Rada oblasti (RO)

1. Radu oblasti tvoria: duchovní správca oblasti, zástupca duchovného správcu oblasti a pastori zborov v danej oblasti.

2. Počet členov rady oblasti je daný počtom zborov v oblasti, namenej dvaja.

3. Úlohou rady oblasti je najmä:
a) plniť úlohy vyplývajúce z uznesení celocirkevných konferencií a RC v rámci svojej oblasti,
b) koordinovať prácu zborov v duchovno-misijnej, výchovnej, literárnej, sociálno-charitatívnej činnosti,
c) podávať RC návrh na rozčlenenie, či zlúčenie oblasti,
d) riešenie disciplinárnych opatrení presahujúcich rámec zboru.

4. Rada oblasti sa schádza na pracovné porady minimálne dvakrát ročne.

§20

Duchovný správca oblasti a jeho zástupca

1. Duchovný správca oblasti zastupuje oblasť a je jej štatutárnym zástupcom.

2. Duchovný správca oblasti je spravidla jeden z pastorov v danej oblasti. Návrh na jeho ustanovenie a odvolanie podáva celocirkevnej konferencii RC po konzultácii s radami zborov v danej oblasti.

3. Duchovný správca oblasti ako člen RC je poverený plnením dielčích úloh pri zabezpečovaní práce RC.

4. Duchovný správca oblasti ako jej predstaviteľ najmä:
a) zastupuje oblasť,
b) zvoláva stretnutie RO a vedie ho,
c) oboznamuje RO s uzneseniami RC a je zodpovedný za ich realizáciu v oblasti,
d) navštevuje zbory v oblasti a je zodpovedný za koordináciu ich práce,
e) na základe návrhu zborov vydáva a odníma „Poverenie k duchovnej službe“ pre starších a diakonov zborov v oblasti.

Duchovný správca oblasti:
a) rozhoduje o bežnom hospodárení Rady oblasti.
b) má právo rozhodovať o nadobúdaní a scudzovaní majetku Rady oblasti, alebo rušiť disciplinárne opatrenia po schválení RO.

6. Zástupcu duchovného správcu oblasti schvaľuje a odvoláva RC na základe návrhu duchovného správcu oblasti a doporučenia RO. Zástupca je spravidla pastor niektorého zboru v oblasti. Pomáha duchovnému správcovi oblasti pri plnení úloh a v jeho neprítomnosti ho zastupuje.

§21

Zborová konferencia

1. Zborová konferencia je najvyšším orgánom zboru. Zvoláva ju RZ podľa potreby. Oznamuje sa osem dní dopredu z kazateľnice ústne s udaním času, miesta konania a programu. Okrem toho sa oznámi písomnou pozvánkou vyvesenou v zhromažďovacích priestoroch zboru.

2. Výročná zborová konferencia sa koná každý rok najneskôr do konca februára.

3. Právo zúčastňovať sa zborovej konferencie má každý člen ACS organizačne začlenený v danom zbore s hlasovacím právom (okrem členov, ktorí boli disciplinárne vylúčení zo zborových konferencií) a pozvaní hostia.

4. Na začatie zborovej konferencie v stanovený čas je potrebná nadpolovičná účasť členov zboru s hlasovacím právom.

5. Zborová konferencia je oprávnená najmä:
a) schvaľovať návrh na ustanovenie, alebo odvolanie RZ alebo RO navrhnutého pastora, členov RZ .
b) hodnotiť činnosť pastora zboru, jeho zástupcu, starších zboru a iných zborových zložiek,
c) v závažnom prípade predkladať RZ návrh na odvolanie pastora, písomne s menami, adresami a podpismi nadpolovičnej väčšiny zboru; návrh predložia osoby poverené zborovou konferenciou
d) schvaľovať delegátov na celocirkevnú konferenciu,
e) schvaľovať a odvolávať revíznu komisiu,
f) schvaľovať rozpočet, záverečné účty, správu revíznej komisie a majetkovo-právne záležitosti zboru
g) podať návrh na rozčlenenie alebo zlúčenie prípadne rozpustenie zboru.

§22

Rada zboru (RZ)

1. Radu zboru tvoria pastor zboru, zástupca pastora a členovia RZ.

2. RZ má najmenej troch, najviac pätnásť členov. Nových členov RZ navrhuje zborovej konferencii na základe požiadaviek Písma svätého pastor po predbežnom schválení RZ. K ich ustanoveniu je potrebný súhlas dvoch tretín zborovej konferencie. Súhlas sa potvrdzuje tajným hlasovaním alebo aklamáciou a je vyjadrením prijatia ich autority. (O spôsobe vyjadrenia súhlasu rozhodne zborová konferencia.)

3. Členom RZ môže byť len člen ACS organizačne začlenený v danom zbore, spĺňajúci požiadavky Písma svätého s patričnou praxou.

4. Člena RZ odvoláva pastor zboru po predbežnej konzultácii a schválení RZ a schválení zborovou konferenciou.

5. RZ prináleží najmä:
a) zabezpečovať v spolupráci s pastorom všetku činnosť zboru ako právneho subjektu s pôsobnosťou v rámci svojho regiónu,
b) predkladať zborovej konferencii návrh na ustanovenie pastora, jeho zástupcu, starších zboru a zborových zložiek,
c) ustanovovať do služby starších a diakonov,
d) usmerňovať prácu zboru a zborových zložiek v koordinácii s RO a RC,
e) riešiť disciplinárne opatrenia v zbore,
f) vyjadrovať sa ku žiadosti uzavretia cirkevného sobáša pre nečlena zboru a v odôvodnenom prípade ho odmietnuť,
g) pripravovať program zborových konferencií, zostavovať rozpočty a záverečné účty pre zborovú konferenciu,
h) vyjadrovať sa k návrhu RC na správcu oblasti.

6. RZ je uznášania schopná za prítomnosti dvoch tretín svojich členov.

7. RZ menuje pokladníka zboru, ktorý nemusí byť členom RZ.

§23

Pastor zboru

1. Pastor je predstaviteľom zboru a je oprávnený rokovať v jeho mene.

2. V prípade neprítomnosti pastora, spravuje záležitosti zboru pastorom (vo výnimočných prípadoch RO alebo RC) poverený člen RZ v rámci vymedzených kompetencií.

3. Pastor zboru je oprávnený vykonať podľa príslušných všeobecne platných právnych predpisov akt uzavretia manželstva. (Podrobnosti upravuje samostatný metodický predpis RC.) Pastor môže písomne poveriť k vykonaniu aktu uzavretia manželstva svojho zástupcu alebo člena RC.

4. Pastor zboru vykonáva v spolupráci so zborom duchovno-výchovnú, pastoračnú a evanjelizačnú činnosť v zbore a zodpovedá za ňu. Je povinný byť dobrým príkladom kresťanského života a svedomito sa starať o rast zboru. Zabezpečuje zborové pobožnosti, prípravu pracovníkov, pastoračnú starostlivosť a vykonávanie disciplinárnych opatrení. Vedie stretnutia RZ. Stretnutia, na ktorých sa pojednáva o pastorovi, vedie oblastný správca.

5. Návrh na ustanovenie pastora a jeho zástupcu predkladá zborovej konferencii RZ po konzultácii a schválení RC. Pastor musí spĺňať požiadavky Písma svätého pre danú službu a mať patričnú duchovnú prax.

6. K schváleniu návrhu do služby je potrebný súhlas dvoch tretín účastníkov zborovej konferencie s hlasovacím právom. Súhlas zborovej konferencie musí byť vyjadrený tajným hlasovaním. Schválením návrhu na ustanovenie pastora do služby je vyjadrená podriadenosť zboru jeho autorite.

7. V závažnom prípade môže zborová konferencia postupovať pri podávaní návrhu na odvolanie pastora podľa §21 ods.5 písm.c).

8. Pastora zboru inštaluje biskup, alebo RC poverený zástupca biskupa.

9. Pastor má právo rozhodovať rozhodovať o nadobúdaní a scudzovaní majetku zboru, ukladať alebo rušiť disciplinárne opatrenia po schválení RZ.

§24

Revízne komisie

1. Revíznu komisiu ACS schvaľuje celocirkevná konferencia na základe návrhu RC aklamáciou. Má troch členov, ktorí nemôžu byť členmi RC, ale môžu byť prizvaní na jej pracovné stretnutia bez hlasovacieho práva.

2. Revízna komisia ACS zabezpečuje kontrolnú činnosť hospodárenia ACS v zmysle svojich ročných plánov. V odôvodnených prípadoch vykoná aj mimoriadnu kontrolu.

3. Správy z vykonaných revízií predkladá:
a) RC minimálne raz ročne,
b) celocirkevnej konferencii pri jej hodnotiacom konaní.

4. Revízna komisia predkladá konferencii návrh na udelenie absolutória členom RC a jej hospodárskym pracovníkom.

5. Zborovú revíznu komisiu schvaľuje na základe návrhu RZ zborová konferencia. Má dvoch členov, ktorí nemôžu byť členmi RZ, ale môžu byť prizvaní na jej pracovné stretnutia bez hlasovacieho práva.

6. Zborová revízna komisia zabezpečuje kontrolnú činnosť hospodárenia zboru a jeho zložiek. Predkladá zborovej konferencii na výročnej konferencii správu o vykonaných revíziách a navrhuje udelenie absolutória členom RZ a hospodárskym pracovníkom zboru.

§25

Odvolávanie duchovných pracovníkov

1. Všetci duchovní pracovníci sú povinní byť dobrým príkladom kresťanského života a svedomito sa starať o plnenie svojich úloh.

2. Dôvodom k odvolaniu pracovníkov vykonávajúcich duchovenskú činnosť môže byť najmä:

a) nebiblické vyučovanie a prax,
b) porušovanie morálneho kódexu duchovného pracovníka vyjadreného v Biblii,
c) neplnenie svojich povinností vyplývajúcich z Ústavy ACS a pracovnej náplne, alebo neschopnosť plniť uvedené povinnosti,
d) vlastná žiadosť.

ČASŤ IV. HOSPODÁRENIE

§26

1. Majetok cirkvi tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné hodnoty nadobudnuté zo zbierok, darov, dotácií, odkazov, vlastnou činnosťou a inými zákonnými spôsobmi.

2. Nadobúdať a scudzovať majetok môžu jednotlivé útvary cirkvi prostredníctvom svojich orgánov v rámci právomocí vymedzených touto ústavou.

3. Vytváranie hospodárskych zariadení ACS sa koná v zmysle Ústavy ACS.

4. Jednotlivé útvary ACS hospodária v rámci svojich rozpočtov, ktorých tvorbu a schvaľovanie upravujú vnútorné predpisy.

5. V prípade zániku cirkvi určí RC likvidačnú komisiu.

6. V prípade zániku zboru zostáva jeho majetok vo vlastníctve cirkvi.

7. V prípade ukončenia činnosti útvaru alebo jeho odčlenenia menuje RC osobitnú hospodársku komisiu (prípadne likvidačnú), ktorej počet členov a jej obsadenie menuje RC podľa zložitosti prípadu. Rozhodnutie komisie je záväzné. Proti rozhodnutiu komisie je možné odvolať sa na celocirkevnú konferenciu v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia.

ČASŤ V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§27

Pri schvaľovaní na všetkých úrovniach, pokiaľ neustanovuje Ústava ACS inak, platí pravidlo väčšiny.

§28

Cirkevné orgány majú v období medzi svojimi zasadaniami právo kooptácie.

Pracovníci, ktorí vstúpia do pracovného pomeru v cirkvi sú jej zamestnancami. Pracovno-právne vzťahy zamestnancov cirkvi upravuje Zákonník práce a vnútorné predpisy.

§30

Náhrada škody

1. Ustanovenia Zákonníka práce o náhrade škody sa vzťahujú na účastníkov pracovno-právnych vzťahov v plnom rozsahu.

2. Ak škodu na majetku cirkvi alebo jej organizačnej zložky spôsobí člen cirkvi, náhrada škody sa môže uplatniť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, prípadne ďalších všeobecne platných záväzných predpisov.

3. O náhrade škody rozhoduje RC, RZ v rámci svojej pôsobnosti.

§31

Duchovní pracovníci cirkvi vlastnia preukaz „Poverenie k duchovnej službe“.

1. Duchovným pracovníkom RC a pastorom vystavuje preukaz biskup. Biskupovi vystavujú preukaz dvaja zástupcovia biskupa.

2. Schváleným starším a diakonom zborov a zborových staníc vystavuje preukaz duchovný správca oblasti.

§32

Pri zániku ktoréhokoľvek útvaru cirkvi zostáva jeho majetok vo vlastníctve cirkvi, pokiaľ nebolo štatútom útvaru vymedzené inak.

§33

Úradný názov cirkvi: Apoštolská cirkev na Slovensku (ACS),
IČO: 00 492 671

§34

Sídlo RC: Sreznevského 2, 831 03 Bratislava

§35

Úradný názov jednotlivých orgánov a útvarov cirkvi:
a) Apoštolská cirkev na Slovenku, Rada cirkvi
b) Apoštolská cirkev na Slovenku, biskup.
c) Apoštolská cirkev na Slovenku, oblasť . . . . . .,
d) Apoštolská cirkev na Slovenku, Zbor . . . . . . . . . . . . ..

§36

1. Ústava ACS bola schválená celocirkevnou konferenciou v Martine dňa 18 novembra 2000 v Martine.

2. Táto Ústava ACS nadobudla platnosť dňom registrácie na Ministerstve kultúry SR.