Vízia a misia

Počas pracovnej časti na celocirkevnej konferencii ACS, dňa 1. novembra 2002, bola delegátom predstavená okrem iného aj vízia na ďalšie obdobie života cirkvi.  Aby sa s vedením cirkvi a pastormi mohli zjednotiť aj všetci ostatní, uvádzame ju do pozornosti širšej verejnosti. Veríme, že zjednotenie sa na týchto veciach nám prinesie požehnanie a život, ktoré sú nám zasľúbené v Žalme 133.

Smerovanie nám dáva veľký príkaz – milujte, veľké poverenie – choďte a čiňte… a Sk 1:8, kde Pán hovorí: „Očakávajte v Jeruzaleme na moc z výsosti a budete mi svedkami …“

SEDEM PRIORÍT NAŠEJ VÍZIE:

1. Mobilizácia cirkvi k modlitebnému životu, k životu v integrite a v plnosti Ducha.
2. Slovensko, mestá nad 10.000, mladá generácia a médiá.
3. Evanjelizácia a následná práca, zakladanie zborov.
4. Základná duchovná starostlivosť o každého v cirkvi + skupinky.
5. Učeníctvo, rôzne formy vzdelávania, budovanie vodcov a príprava materiálov.
6. Domáca a zahraničná misia.
7. Ekonomické zabezpečenie duchovnej služby.

STRATÉGIA – AKO NA TO.

1. Mobilizácia cirkvi k modlitebnému životu, k životu v integrite a v plnosti Ducha.
a) Budovanie vzťahu s naším nebeským Otcom, Pánom Ježišom a Duchom Svätým. Osobný čas stíšenia, poznávanie Božej vôle, čistota života v každej oblasti života.
b) Budovanie charakteru služobníka, príkladný život pre iných, pôst a modlitba.
c) Duchovný boj za Slovensko, plnosť Ducha Svätého tak u jednotlivcov, ako aj v zboroch.

2. Slovensko, mestá nad 10.000, mladá generácia a médiá.
a) Evanjelizovať a založiť zbory v každom meste nad 10.000 obyvateľov.
b) Zamerať sa na zasiahnutie detí, dorastu a mládeže, nielen v zboroch, ale v celej spoločnosti. Distribúcia Knihy nádeje na školy v celej SR, prevenčné programy, balíčky pre deti, detské domovy, koncerty, kluby na sídliskách, a pod.
c) Rôzne etnické skupiny – rómska, maďarská, rusínska a iné…
d) Zasahovanie našej spoločnosti cez masmédiá (rozhlas, TV, noviny a iné časopisy, nahrávky z bohoslužieb, CD nosiče, časopis „Kresťanský život“).

3. Evanjelizácia a následná práca, zakladanie zborov.
a) Vystrojenie veriacich k osobnej evanjelizácii, aby aspoň každý druhý člen mohol v priebehu roka priviesť niekoho ku Kristovi.
b) Evanjelizácia cez skupinky v jestvujúcich zboroch, pozývanie svojich priateľov.
c) Organizovať masové evanjelizácie (Erich Theis, stanové evanjelizácie, pouličné evanjelizácie, medzidenominačné, či iné evanjelizácie) s prípravou duchovných poradcov a následnou prácou, ktorá by stabilizovala novoobrátených.
d) Podnecovať jestvujúce zbory k zakladaniu nových zborov tak, aby každý zbor v priebehu každého roka založil novú skupinku, o ktorú sa bude tri roky starať, až kým sa táto skupinka nepretransformuje na samostatný zbor schopný samostatne pokračovať v zakladaní nových zborov. Každá skupinka by mala pracovať na založení novej skupinky – do roka.

4. Základná duchovná starostlivosť o každého v cirkvi + skupinky. Chceme byť cirkvou, kde každý slúži a kde je každému slúžené.
a) Každý pastor buduje svoj pastorský tím – Radu zboru.
b) Každý člen pastorského tímu – Rady zboru – buduje jemu zverených vodcov odborov.
c) Každý vodca odboru buduje svojich spolupracovníkov – vedúcich skupiniek.
d) Každý spolupracovník buduje členov tímu tak, aby boli schopní postarať sa o novoobrátených členov.
e) O rast pastorov sa stará duchovné vedenie cirkvi.
f) Duchovné vedenie cirkvi potrebuje tiež rásť – cirkev preto zabezpečuje rôznym spôsobom ich osobný rast (konferencie, knihy, videá a pod.).

g) Cirkev chápe vzdelávanie ako neustály proces, a preto duchovní pracovníci majú nárok venovať sa vzdelávaniu a modlitbám 4 hodiny denne.

5. Učeníctvo, rôzne formy vzdelávania, budovanie vodcov a príprava materiálov.
a) Po evanjelizácii je základom stabilizácia novoobrátených – základný kurz.
b) Po základnom kurze začína učenícky proces (Základy učeníctva od B. Gordona).
c) Zborové biblické školy – budovanie spolupracovníkov a pracovníkov.
d) Semináre pre vodcov na rôznych úrovniach zborového života.
e) KETM a Letničná akadémia / do budúcnosti/ respektíve zahr. biblické školy.
f) Príprava materiálov pre rôzne úrovne vzdelávania a seminárov.

6. Domáca a zahraničná misia.
a) Misijný odbor organizuje krátkodobé misijné projekty doma i v zahraničí.
b) Cirkev podporuje vyslanie manželských párov alebo tímov do novej oblasti a zabezpečuje prostredníctvom materských zborov, respektíve zahraničných sponzorov, ich existenciu.
c) V spolupráci s odborom diakonických činností a s lokálnymi zbormi zabezpečuje službu Teen Challenge, ACET, detské domovy, SVS, Chevra, Vajkovce, Kniha nádeje. Pomoc zborom pri získavaní odštátnených zariadení sociálnych služieb.
d) Pomoc pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Každá z týchto služieb sa koná cez lokálne zbory, respektíve cez misijné strediská.

7. Ekonomické zabezpečenie duchovnej služby.
Keďže charakteristickým znakom novozmluvného zboru je aj finančná sebestačnosť, cirkev sa rozhodla venovať zvýšenú pozornosť výchove k biblickému dávaniu.
• desiatky – základný princíp biblického zabezpečenia,
• milodary – výraz úcty a vďaky voči Bohu,
• almužny – prejav kresťanského milosrdenstva.

Veríme, že takýmto spôsobom nebudeme odkázaní na štátne či iné inštitúcie.
Dnes zbory prispievajú 40% na platy pastorov.
Každý člen prispieva na zabezpečenie práce Rady cirkvi 1,66 EUR na mesiac, t.j. 20 EUR na rok.. Zároveň bol odsúhlasený príspevok 0,33 EUR, t.j. 3,96 EUR na rok, ktorý  pomáha rozbehnúť prácu v oblasti. Tento príspevok  ide priamo na oblasť.
Tak isto sme sa ako cirkev pripojili k Európskemu projektu 1 Euro na člena na rok pre prácu PEFu v Európe.
Zborom navrhujeme vyčleniť zo svojho rozpočtu 20% na evanjelizačno – misijnú činnosť.
Cirkev neodmieta štátne príspevky na platy pastorov, vníma ich ako pomoc pre rozvoj práce a službu cirkvi tejto spoločnosti.